POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU STREFACHWALY365.PL

§1 [Definicje]

Użyte w niniejszej polityce prywatności określenia oznaczają:

 1. Administrator danych osobowych – Fundacja Muza Dei – Centrum Nowej Kultury oraz Stowarzyszenie Muza Dei;
 2. Portal – portal internetowy “strefachwaly365.pl” dostępny pod adresem www.strefachwaly365.pl oraz strona www.muzadei.pl
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Administratora danych osobowych;
 4. Polityka prywatności – niniejszy dokument zatytułowany “Polityka prywatności Portalu strefachwały365.pl”;
 5. Regulamin – dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Administratora danych osobowych dostępny pod adresem www.strefachwaly365.pl/regulamin ;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 8. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

§2 [Informacje podstawowe]

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Fundacja Muza Dei – Centrum Nowej Kultury oraz Stowarzyszenie Muza Dei z siedzibą w Czeladzi przy ul. Kazimierza Pułaskiego, nr w rejestrze stowarzyszeń: 0000415942
 2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia poprzez kontakt drogą email: biuro@muzadei.pl

§3 [Cel przetwarzania danych osobowych]

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

 1. przyjęcia i zaksięgowania darowizny dokonanej przez Użytkownika Portalu;
 2. przekazywania Użytkownikom Portalu subskrybowanego newslettera strefachwaly365.pl lub muzadei.pl
 3. obsługi korespondencji emailowej lub kontaktu z Użytkownikiem;
 4. badania zachowań i preferencji Użytkowników Portalu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia funkcjonowania Portalu, w tym lepszego dopasowania jego funkcjonalności do potrzeb Użytkowników;
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§4 [Zakres przetwarzania danych osobowych]

 1. W przypadku przyjęcia i zaksięgowania darowizny dokonanej przez Użytkownika Portalu: przetwarzaniu podlega adres email Użytkowania oraz jego imię i nazwisko. Dane te są przetwarzane przez nas w celu realizacji uzasadnionych interesów Muza Dei, aż do czasu sprzeciwu Użytkownika. Dane osobowe objęte dowodami księgowymi są przechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.
 2. W przypadku przekazywania subskrybowanego newslettera strefachwaly365.pl lub muzadei.pl przetwarzane będą: adres email, numer IP, a także informacje o aktywności subskrybenta newslettera tj. data zapisania się na newslettera, informacje o otrzymanych przez subskrybenta newsletterach, otwarciu przez subskrybenta newslettera oraz o kliknięciu przez niego w link zamieszczony w newsletterze. Podanie przez Użytkownika adresu email jest dobrowolne. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera.
 3. W przypadku obsługi korespondencji emailowej lub kontaktu z Użytkownikiem przetwarzane będą: imię i nazwisko, adres email, informacje zawarte w korespondencji emailowej. Podanie przez Użytkownika wskazanych wyżej danych jest dobrowolne. Powyższe dane przechowywane są przez okres działania Muza Dei, za wyjątkiem danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia), które Muza Dei usuwa lub anonimizuje niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie oraz danych zwykłych, które Muza Dei usuwa lub anonimizuje po wniesieniu sprzeciwu.
 4. W przypadku badania zachowań i preferencji Użytkowników Portalu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia funkcjonowania Portalu, w tym lepszego dopasowania jego funkcjonalności do potrzeb Użytkowników przetwarzane będą: dane o aktywności Użytkownika w Portalu zbierane przez cookies oraz kody śledzące i inne podobne narzędzia. W każdej chwili Użytkownik może się sprzeciwić przetwarzaniu danych osobowych. Okres przechowywania danych uzależniony jest w pełni od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
 5. W przypadku ustalania, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami przetwarzane będą: imię, nazwisko, adres email, informacje o wyrażonych zgodach, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub rozmiarów poniesionej szkody. Okres przechowywania danych do czasu wygaśnięcia roszczeń Użytkownika względem Muza Dei  oraz roszczeń Muza Dei względem Użytkownika – co do zasady 6 lat, z wydłużeniem tego okresu do końca roku kalendarzowego.

§5 [Odbiorcy danych osobowych Użytkownika]

 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danym osobowym na podstawie zawartych umów m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 3. Administrator danych osobowych może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Użytkownika właściwym organom państwa (np. Policji, prokuraturze, sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organom podatkowym, organowi nadzoru nad Fundacją, administratorowi portalu zbiórek publicznych) lub osobom trzecim, jeśli żądanie będzie miało swoją podstawę prawną.

§6 [Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych]

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do danych;
  • żądania sprostowania danych;
  • usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych.
 2. Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw do:
  • wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie;
  • przenoszenia danych osobowych;
 3. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, o którym mowa w 2.

§7 [Polityka wykorzystywania Plików Cookies]

 1. Portal stosuje w wielu miejscach tzw. ciasteczka (cookies). Mają one umożliwiać wygodniejsze, efektywniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z naszej oferty. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi w komputerze Użytkownika przez przeglądarkę i służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.
 2. Ciasteczka nie wyrządzają komputerowi żadnej szkody i nie zawierają żadnych wirusów, nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą zostać użyte do identyfikacji tożsamości użytkownika.
 3. Domena www.strefachwaly365.pl i muzadei.pl wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim ( np. Google AdWords, Google Analytics) w celach statystycznych oraz reklamowych. Google Analytics używa „cookies” czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z zasobów Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 4. Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

§8 [Postanowienia końcowe]

 1. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, stosując wszelkie możliwości techniczne i organizacyjne (programy szyfrujące oraz wewnętrzne zabezpieczenia ograniczające dostęp do tego rodzaju zbioru danych), aby tak przechowywać dane osobowe Użytkowników, by nie były one dostępne dla osób trzecich.
 2. Administrator danych osobowych może zmieniać lub uzupełniać Politykę prywatności. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Administrator danych osobowych będzie informować na stronach portalu www.strefachwaly365.pl oraz www.muzadei.pl