REGULAMIN

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA PORTALU STREFACHWALY365.PL

§1 [Definicje]

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Portal – portal internetowy “strefachwaly365.pl” dostępny pod adresem www.strefachwaly365.pl za pomocą którego dochodzi do świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Muza Dei z siedzibą w Czeladzi przy ul. Kazimierza Pułaskiego, nr w rejestrze stowarzyszeń: 0000415942;
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Stowarzyszenia;
 4. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych na Portalu przez Stowarzyszenie;
 5. Serwis pośrednictwa finansowego – operator płatności dla usług tPay i PayPal;
 6. Darowizna – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
 7. Darczyńca – osoba dokonująca darowizny, będąca Użytkownikiem.

§2 [Postanowienia ogólne]

 1. Portal stanowi wyłączną własność Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Serwisów pośrednictwa finansowego – przekazania Darowizny na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Otrzymane Darowizny przekazywane są na cele określone w statucie Stowarzyszenia (dalej „cele statutowe”), w szczególności zaś na:
  • propagowanie i promowanie polskiej kultury chrześcijańskiej;
  • integracje środowiska twórców kultury wyznających wiarę chrześcijańską;
  • wspieranie działalności i rozwoju młodych twórców kultury chrześcijańskiej;
  • promowanie wartości związanych z kulturą chrześcijańską;

  • współprace z osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami prawa, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia lub którzy chcą je wspierać;

  • wielostronne propagowanie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc prawna oraz ekonomiczna podmiotom gospodarczym oraz prowadzenie szkoleń;

  • współpraca z osobami i instytucjami w zakresie realizacji zadań publicznych;

  • prowadzenie działalności integrującej członków społeczności, członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, gospodarczą, rekreacyjną i towarzyską;

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

  • działalność charytatywną.

 4. Darowizny są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego, tym samym poprzez Darowiznę Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia kosztem swego majątku.
 5. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, przy czym korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

§3 [Warunki techniczne korzystania z portalu]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych na Portalu, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z usług, a także za wadliwe działanie Serwisów pośrednictwa finansowego.

§4 [Przekazywanie Darowizn]

 1. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Użytkownicy przekazują Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego. Szczegółowe regulaminy dotyczące korzystania z usług Serwisów pośrednictwa finansowego zostały określone na stronach https://tpay.com/ oraz https://www.paypal.com/pl/home. Dla wykonania Darowizny może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w Serwisie pośrednictwa finansowego. Stowarzyszenie nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Serwis pośrednictwa finansowego.
 3. Usługa świadczona przez Stowarzyszenie, dotycząca Darowizny, polega na udostępnieniu interaktywnego formularza, umożliwiającego podanie danych niezbędnych do przekazania Darowizny na rzecz Stowarzyszenia.
 4. W trakcie korzystania z Portalu Użytkownik, który zamierza przekazać Darowiznę, dokonuje następujących czynności:
  • wypełnienia formularza dostępny pod adresem www.strefachwaly365.pl/wesprzyj poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail;
  • potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje postanowienia w nim zawarte;
  • wybiera przyciska „Wpłacam”, co powoduje przekierowanie na stronę Serwisu pośrednictwa finansowego w celu przekazania Darowizny w ramach płatności elektronicznej;
 5. Do zawarcia Darowizny pomiędzy Stowarzyszeniem a Użytkownikiem dochodzi z momentem skorzystania z Portalu w sposób opisany w punkcie powyżej tj. z chwilą skutecznego przekazania Darowizny przez Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Portalu w dowolnym momencie.
 6. W trakcie korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z podaniem danych.
 8. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług podmiotów trzecich za pośrednictwem Portalu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych podmiotów trzecich. Zastosowanie mają wówczas regulaminy lub inne dokumenty określone przez podmioty trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis. W takim przypadku Stowarzyszenie nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez podmioty trzecie regulują odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z podmiotami trzecimi.
 9. Po zaksięgowaniu Darowizny na koncie Stowarzyszenia Użytkownik otrzymuje mailowe powiadomienie.
 10. Użytkownik może przekazywać Darowizny w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego Darowizn będzie wedle jego wyboru widoczna lub niewidoczna dla innych Użytkowników.
 11. Użytkownik może przekazać jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną podaną przez siebie kwotę.
 12. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w §6 Regulaminu.

§5 [Ochrona danych osobowych]

 1. Stowarzyszenie jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza dane osobowe w następującym zakresie:
  • w celach niezbędnych do wykonania Darowizny zawartej przez Użytkownika ze Stowarzyszeniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  • w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art.  6  ust. 1 lit. c) RODO;

  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie, w szczególności przesłania podziękowań za przekazanie Darowizny, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 2. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych – w zakresie przetwarzania danych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie w Portalu zostały określone w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.strefachwaly365.pl.

§6 [Reklamacje oraz pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów]

 1. Każdemu Darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z przekazaną darowizną.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@muzadei.pl lub pod numerem telefonu 609 688 566. W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Reklamacja dot. darowizny”.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres korespondencyjny wskazany w piśmie.
 4. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej; przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 6. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Stowarzyszeniem, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Stowarzyszenia w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 7. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Stowarzyszenie ma obowiązek przekazać konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody.

§7 [Zmiany regulaminu]

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.11.2020.

§8 [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
 2. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.
 3. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny w Katowicach.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.